Konzerthaus Dortmund - Su4
Motiv "Schubert"
Motiv "Liszt"
Motiv "Chopin"
Motiv "Brahms"